Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, tel. 556405050, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl
InformacjeWybory Parlamentarne 2015Wybory Prezydenckie 2015Referendum 2015Wybory Samorządowe 2014O GminieUrząd GminyRada GminyBiuletyn Informacji PublicznejGminny Ośrodek KulturyAdminstracja SzkołamiWydarzenia Program Opieki Nad ZabytkamiOdnośniki - LinkiSołectwaKluby SportowePROJEKTY UETestowa wersja nowej strony UG
Program Opieki Nad Zabytkami
Program opieki nad zabytkami w Gminie Stary Targ (do pobrania)

„Dziedzictwo kulturowe stanowi dziś z jednej strony przedmiot ochrony, z drugiej zaś potencjał, który winien zostać wykorzystany dla przyszłego rozwoju”1.
Gmina Stary Targ znajduje się w południowo-wschodnim rejonie województwa pomorskiego, północny fragment gminy położony jest na Żuławach Wiślanych, natomiast jej południowa część przynależy do Pojezierza Iławskiego. Dzięki swojemu położeniu gmina posiada urozmaicony i atrakcyjny krajobraz. Szczególnie północna część należy do terenów o wybitnych walorach krajobrazowych. Ponadto gmina posiada ogromny potencjał w postaci obiektów zabytkowych i cennych historycznych układów ruralistycznych. Aby zachować to bogate dziedzictwo kulturowe opracowano Program Opieki nad Zabytkami, który jest podstawowymi dokumentem służącym inicjowaniu, wspieraniu oraz koordynowaniu prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechnianiu i promowaniu dziedzictwa kulturowego przez jednostki samorządu terytorialnego.
Głównym jego celem tego opracowania jest dążenie do znaczącej poprawy stanu zasobów dziedzictwa kulturowego położonego na obszarze gminy, w szczególności w zakresie stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Realizacja tego celu będzie się odbywała poprzez wskazane w dokumencie kierunki działań w ramach trzech zdefiniowanych priorytetów.
Program opracowany został na cztery lata i będzie cyklicznie aktualizowany. Dwa lata od ogłoszenia w dzienniku urzędowym wójt sporządzi sprawozdanie z jego wykonania, które przedstawi radzie gminy. Prowadzony trakcie realizacji programu monitoring umożliwi uwzględnianie nowych uwarunkowań prawnych, społecznych i gospodarczych oraz sprecyzowanie lub modyfikację założonych celów".

Całośc dokumentu znajduje się do pobrania po lewej stronie.
Zapraszamy do zapoznania się z tym planem szczególnie osoby które są w posiadaniu budowli zabytkowych wymienionych w tym planie.
Szczegółowe informacje mozna uzyskać w pkoju numer 12 tel. 55645050 wew. 23
e-mail: grunty@gminastarytarg.pl