Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, tel. 556405050, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl
InformacjeWybory Parlamentarne 2015Wybory Prezydenckie 2015Referendum 2015Wybory Samorządowe 2014O GminieUrząd GminyRada GminyBiuletyn Informacji PublicznejGminny Ośrodek KulturyAdminstracja SzkołamiWydarzenia Program Opieki Nad ZabytkamiOdnośniki - LinkiSołectwaKluby SportowePROJEKTY UETestowa wersja nowej strony UG
PROJEKTY UE

 
W czerwcu 2013 roku złożyliśmy jako Gmina Stary Targ wniosek o dofinansowanie projektu UM11-6930-UM1130442/13 pn: „Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 253/9 obręb Stary Targ” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Sprawozdanie w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.


W czerwcu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury Stary Targ złożył wniosek o  dofinansowanie projektu UM11-6930-UM1130437/13 pn: „Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Tropach Sztumskich” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Sprawozdanie w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.

W październiku 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu WND-POKL.09.01.01 -22-004/13 pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez podniesienie jakości pracy w sześciu oddziałach przedszkolnych w Gminie Stary Targ” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Złożony wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym.


W celu zaoznania się z pełną treścią sprawozdania w formacie PDF (programy: Foxit Reader, Adobe Acrobat Reader lub inne przeglądarki PDF) prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie przedstawiający godło Gminy Stary Targ. Rowerowy Szlaków Zamków Gotyckich na Powiślu

W związku z realizacją  projektu pn „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu-budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego” powstał  Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich na Powiślu o długości 157 km, biegnący przez siedem gmin z trzech powiatów (malborski, sztumski i kwidzyński).

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu, mapką oraz folderem "Wędrówka Rowerowym Szlakiem Zamków Gotyckich na Powiślu" pod linkiem:
http://sztum.pl/content.php?cms%20id=393&lang=pl&p=p3 


W okresie od 23 stycznia 2012r.do dnia 30 grudnia 2012r. GMINA STARY TARG realizuje projekt nr WND-POKL.09.01.02-22-322/11 pt. ,,Kto się bawi i pracuje ten trudności pokonuje".

W celu zapoznania się z trescią dokumentu prosze kliknąć obrazek po lewej stronie.

 Gmina Stary Targ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 – działania 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny współrealizuje projekt pn. „PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ SZLAKU ZAMKÓW GOTYCKICH NA POWISLU – BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ ZAMEK W MALBORKU Z ATRAKCJAMI TURYSTYCZNYMI POWIATÓW MALBORSKIEGO, SZTUMSKIEGI, KWIDZYŃSKIEGO”.
Pełen dokument w formie PDF (do pobrania w formie pliku prosze kliknąć obrazek po lewej stronie).

Ten sam dokument w formie obrazków do powiększenia.